Religieus leven

Kerkfabriek

De kerkfabrieken hebben tot taak om te waken over over het behoud en de conservering van de kerken (openbare huiskapellen erkend door de Staat als bestemd voor de eredienst, art.76 van de Wet van 18 germinal, jaar X), de goederen en fondsen die de eredienst opbrengt beheren, de uitvoering van de eredienst verzekeren en het behoud van de waardigheid ervan, de nodige middelen zoeken voor de uitvoering van de taken die haar worden toevertrouwd (art.1 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809). In toepassing van Artikel 181 van de Grondwet, van de wet van 4 maart 1870 op de tijdelijke erediensten (regeling van manieren van overdracht van rekeningen en begrotingen van de kerkfabrieken aan de burgerlijke overheden), van de gemeentewet en de provinciale wet, de erkenning van de erediensten houdt het opnemen van verschillende uitgaven in door de overheid, met name:

  • opnemen door de gemeenten van de tekorten in verband met de uitoefening van de erediensten,
  • de verstrekking door gemeenten (of provincies) van een woning of, bij gebreke daarvan, de betaling van de vergoeding ten voordele van de bedienaren van de eredienst.

De geestelijkheid
Kerkfabrieken

 

Kerk van

Conjoux

 

Kerk van

Chevetogne

 

Kerk van

  Chevetogne

 

Mise à jour le 10-Sep-10 14:23:38
 Imprimer cette page Générer un PDF

Editeur responsable : G. Milcamps,  Bourgmestre

phpMyVisites | Open source web analytics Statistics